Výzkumné aktivity

Výzkum a vývoj dekontaminační metody využívající páry peroxidu vodíku

CV

Od r. 2011: VŠCHT Praha, obor Organická technologie, doktorské studium
2009 - 2011: VŠCHT Praha, obor Výroba léčiv, magisterské studium
Název práce: Studium potenciace při degradaci chemických kontaminantů parami peroxidu vodíku
Od r. 2008: Člen výzkumného týmu na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha
2006 - 2009: VŠCHT Praha, obor Syntéza a výroba léčiv, bakalářské studium
Název práce: Molekulární strukturní děje při degradaci parami peroxidu vodíku v kombinaci s UV zářením (UV/VPHP proces)

Ocenění

2010: 1. místo na Studentské vědecké konferenci – VŠCHT Praha

Konference

2010: Studentská vědecká konference (abstrakt, prezentace) – VŠCHT Praha
2008: Studentská vědecká konference (abstrakt, prezentace) – VŠCHT Praha

Výzkumný projekt

VPHP (z anglického Vapor Phase Hydrogen Peroxide) proces je moderní dekontaminační metoda využívající jako účinné agens páry peroxidu vodíku. Doposud byla používána hlavně pro bio-dekontaminace, jako např. při odstraňování následků teroristických útoků antraxem na budovy americké poštovní služby v roce 2001, pro sterilizaci lékařských nástrojů nebo prostor, či v potravinářském průmyslu. V současné době probíhá intenzivní výzkum jejího možného využití pro degradaci chemických kontaminantů znečišťujících životní prostředí (pesticidy, průmyslové jedy a další), bojové chemické látky, ale hlavně biologicky účinné látky, jako jsou léčiva, hormony, aj. Páry peroxidu vodíku v celé řadě vlastností splňují podmínky ideálního dekontaminačního činidla, z čehož plynou výhody VPHP metody: snadné a opakovatelné použití, netoxické, levné a bezpečné činidlo bez zápachu, možnost aplikace na velké prostory, celé budovy, apod. Nevýhody této metody jsou její nízká účinnost proti některým skupinám látek a také špatná kompatibilita peroxidu vodíku s některými materiály (papír, některé druhy plastů, kovy). Z tohoto důvodu je jedna z podoblastí výzkumu zaměřena právě na studium kompatibility materiálů s VPHP činidlem a také možností potenciace účinků par peroxidu vodíku zvýšením podílu vznikajících aktivních radikálů vůči molekulárnímu H2O2. Toho je možné dosáhnout například kombinací VPHP s chemickými agens, jako jsou organické báze (nejčastěji terciární aminy), fyzikálními agens, jako je UV záření, fyzikálně-chemickými systémy, jako je fotokatalýza pomocí nanočástic TiO2 a UV záření, nebo kombinací všech výše uvedených. V současné době je výzkum zaměřen na testování účinnosti VPHP metody na degradaci široké škály biologicky aktivních látek, jako jsou například cytostatika na bázi platinových komplexů. Zároveň probíhá studium mechanismu degradačních i potenciačních dějů, vývoj pokročilých analytických metod (GC/MS, HPLC/MS) pro studium degradačních produktů, a také nových způsobů účinného a hlavně rychlého dosahování vysoké koncentrace par peroxidu vodíku ve vzduchu.