Granty

Laboratoř medicinální diagnostiky - hmotnostní spektrometrie

Vliv imunitní dysregulace a latentní toxoplazmozy na morfologické změny mozku u schizofrenie: animální modely a prospektivní volumometrická studie u nemocných

Spolupracující instituce – 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova
Poskytovatel – Ministerstvo zdravotnictví ČR

Číslo grantu – NT 13843
Doba řešení projektu – 2012–2015

Projekt je založený na translačním přístupu, který kombinuje dva animální modely časné a pozdní imunitní aktivace a longitudinální volumometrickou analýzu mozku u nemocných schizofrenií. Animální část zahrnuje i) model časné imunitní stimulace podáním lipopolysacharidu (LPS) 5-9 postnatální den (PD) a ii) model latentní toxoplazmozy. V obou modelech budou PD 90 stanoveny cytokiny Th1/Th2 a bude provedeno behaviorální testování následované hodnocením volumometrie, stanovením enzymů a metabolitů kynureninové dráhy, dopaminergní a glutamatergní aktivity a hodnocením neurodegenerace a aktivace mikroglie. Humánní část představuje prospektivní hodnocení morfometrie mozku a na stanovení plazmatických hladin cytokinů Th1/Th2 a serologie T. gondii v souboru 80 pacientů se schizofrenií v časných stádiích nemoci a u 80 kontrolních osob. Při vstupu do sledování a po jednom roce bude pomocí voxel-based morfometrie hodnocen vliv imunitních parametrů na objem šedé hmoty a progresi její redukce.


Molekulární mechanizmy vzniku subklinického zánětu v tukové tkáni a jeho podíl na etiopatogeneze diabetes mellitus 2. typu

Spolupracující instituce – 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova a Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
Poskytovatel – Ministerstvo zdravotnictví ČR

Číslo grantu – NT 13299
Doba řešení projektu – 2012–2015

Předmětem projektu je objasnění významu jednotlivých subtypů imunokompetentních buněk (makrofágy, lymfocyty aj.) při vzniku a rozvoji subklinického zánětu v tukové tkáni u obezity a diabetes mellitus 2. typu. Projekt se také zaměřuje na identifikaci faktorů podílejících se na vzájemné interakci mezi imunokompetentními buňkami, jejich cirkulujícími prekurzory v krvi a dalšími složkami tukové tkáně (adipocyty). Projekt je založen na podrobné metabolické, hormonální a imunologické charakterizaci pacientů před a po hmotnostní redukci pomocí nízkokalorické diety nebo bariatrické operace. Použity budou moderní cytometrické a molekulárně biologické metody ke stanovení celulárního obsahu podkožní a viscerální tukové tkáně a periferní krve a genové exprese vybraných chemotaktických faktorů. Pomocí metabolomické analýzy tukové tkáně a plazmy budou identifikovány nové signální molekuly podílející se na komunikaci mezi imunokompetentními buňkami zejména během metabolicky prospěšné redukce hmotnosti.


Výzkum nových cytostatik na bázi platinových ligandů

Spolupracující instituce – VUAB Pharma a.s.
Poskytovatel – Technologická agentura ČR

Číslo grantu – TA02010781
Doba řešení projektu – 2012–2014

Cílem projektu je nové platinové léčivo na bázi Pt(IV) komplexu pro léčbu nádorů se zlepšenou terapeutickou účinností a možností orálního podání léčiva s cílem zlepšení kvality života nemocných. Strategie projektu je založena na cílené optimalizaci struktury Pt(IV) komplexu v porovnání na „satraplatin“ a/nebo „LA-12“. Součástí řešení jsou analytické metody kontroly kvality a základní preklinická data nového platinového léčiva pro provedení klinických zkoušek léčiva.


Výzkum a vývoj systému rychlého generování par dekontaminačního média na bázi peroxidu vodíku (VPHP) a studium působení dekontaminačního média ve formě aerosolů a par

Spolupracující instituce – BLOCK a.s. Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
Poskytovatel – Technologická agentura ČR

Číslo grantu – TA02011185
Doba řešení projektu – 2012–2015

Technologie využívající par peroxidu vodíku (Vapor Phase Hydrogen Peroxide- VPHP) je progresivní metodou sterilizace i dekontaminace, která je limitována hlavně rychlostí nástupu požadované koncentrace peroxidu v cílovém prostoru. Tento projekt se bude zabývat optimalizací a zefektivněním dosažení požadované koncetrace peroxidu. Tato optimalizace je důležitá pro efektivní využití zařízení generující VPHP a hlavně pro ekonomičtější využití sterilizovaných prostorů- např. izolátorové boxy.


Asymetrická hydrogenace vazby C=X přenosem vodíku: nové chirální ligandy, mechanistické studie a heterogenizace

Spolupracující instituce – Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
Poskytovatel - Grantová agentura ČR

Číslo grantu – P106/12/1276
Doba řešení projektu – 2012–2015

Transfer hydrogenace, kdy organická molekula slouží jako dárce vodíku, je široce uznávána jako potenciálně lukrativní technologie, zvláště významná a atraktivní v případech, kdy "standardní" hydrogenaci plynným vodíkem není možné použít nebo je to nepraktické. Proto se asymetrická transfer hydrogenace (ATH) stala velmi významnou metodou hydrogenace v oblasti výroby čistých chemikálií. Navrhovaný projekt bude zaměřen na nové chirální ligandy diaminového typu pro efektivní ATH vazby C=X (X = O, N), které budou zkoumány in silico pomocí molekulárního modelování a následně syntetizovány a bude z nich vytvořena knihovna ligandů, která bude sloužit při jejich systematickém testování. Dále bude zkoumán mechanismus hydrogenací ketonů, resp. iminů za použití molekulárního modelování a NMR. Pro praktické použití katalyzátoru bude optimalizován jednoduchý postup pro jejich imobilizaci na levném polymerním nosiči.


Jaká je úloha mesolimbického systému odměny na dlouhodobý účinek prenatální expozice metamfetaminu u laboratorního potkana?

Spolupracující instituce – 3. lékařská fakulta Univerzity Karlova
Poskytovatel – Grantová agentura ČR

Číslo grantu – GAP303/10/0580
Doba řešení projektu – 2010–2014

Drogová závislost je závažným problémem současnosti. Zdá se, že hlavní úlohu ve vzniku závislosti se hraje dopaminergní mesolimbický systém odměny. Naše předchozí práce ukazují, že prenatální expozice metamfetaminu (MA) má negativní vliv na postnatální vývoj mláďat laboratorního potkana, na je kognitivní funkce v dospělosti, ovlivňuje nocicepční citlivost a náchylnost ke vzniku epileptických záchvatů. Naše nejnovější studie za použití mikrodialyzačních metod ukazuje, že prenatální expozice MA má dlouhodobý účinek na motoriku a metabolismus dopaminu dospělých zvířat. Zjistili jsme, že prenatální expozice MA zvyšuje hladinu dopaminu a jeho metabolitů v nucleus accumbens (NAc) po nízké stimulační dávce MA (1 mg/kg) v dospělosti. Existuje předpoklad, že v čase mezi prvním okušením drogy a návykovým (kompulzivním) chováním jedince dochází v mozkových strukturách k posunu aktivace od prefrontální mozkové kůry (PFC) ke striatu a tam od jeho ventrální části (NAc) k dorzální (caudatus/putamen). Náš plánovaný projekt si tudíž klade za cíl zjistit vliv prenatální expozice MA na PFC, dorzální striatum a další struktury mesolimbického systému. Na základě našich hypotéz jsme stanovili 7 cílů, které budeme testovat pomocí farmakologických, behaviorálních, elektrofyziologických a molekulárních metod. Projekt svými výsledky přispěje k výzkumu drogové závislosti a k vytvoření preventivních programů a strategických postupů v boji proti zneužívání drog.


Výzkum a vývoj modulárního systému pro vestavbu čistých prostor ve zdravotnictví se zvýšenou odolností vůči moderním dekontaminačním agens

Spolupracující instituce – BLOCK a.s.
Poskytovatel – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Číslo grantu – FR-TI2/594
Doba řešení projektu – 2010–2013

Vestavba čistých prostor ve zdravotnictví (operační sály, JIP, sterilní operační pokoje apod.) s požadavky na sterilitu, odolnost povrchů, snadnou představitelnost a neprůzvučnost představuje v současnosti problém s použitými materiály na výrobu jednotlivých elementů vestaveb. Tento projekt je orientován na výzkum a vývoj nových vhodných materiálů se zvýšenou odolností vůči moderním dekontaminačním agens pro výrobu modulárního systému pro vestavbu čistých prostor. Bude vyvíjen snadno demontovatelný spoj jednotlivých prvků při zachování hermetičnosti prostor, který zajistí demontovatelnost systému spojenou s požadavkem dodatečných instalací do příček. Vývoj bude dále orientován na dodržení neprůzvučnosti systému. Na základě výzkumu a vývoje bude navržen vhodný modulární systém pro vestavbu čistých prostor ve zdravotnictví.


Studium moderních aspektů asymetrické hydrogenace iminů

Spolupracující instituce – Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
Poskytovatel – Grantová agentura ČR

Číslo grantu – 104/09/1497
Doba řešení projektu – 2009–2012

V současné době významně stoupá potřeba efektivní syntézy opticky čistých chirálních látek. Tradiční metody štěpení racemátu jsou značně neekonomické a neekologické, neboť polovina výchozí suroviny zůstává nevyužita. Hydrogenační reakce představují z průmyslového hlediska jeden z nejdůležitějších procesů, a proto roste zájem i o stereoselektivní (asymetrická) hydrogenace, kdy enantiomer produktu vzniká přímo. Enantioselektivní hydrogenace C=N dvojné vazby představuje z hlediska vědeckého, ale i průmyslového velmi zajímavý, ale zatím ne zcela uspokojivě vyřešený problém. V rámci tohoto projektu bude studována asymetrická transfer hydrogenace iminů, což je velmi zajímavá alternativa klasické hydrogenace plynným vodíkem. Jako zdroj vodíku jsou využívány vhodné donory (2-propanol nebo směs kyselina mravenčí/triethylamin), a je tak možné se vyhnout rizikové práci s vodíkem. Budou studovány vztahy mezi strukturou katalyzátoru, substrátu a průběhem a enantioselektivitou hydrogenace. Hlavní pozornost bude věnována rutheniovým a rhodiovým komplexům, modifikace jejich struktury s cílem dosáhnout vysoké enantioselektivity a aktivity.