Pracoviště

Laboratoř medicinální diagnostiky - hmotnostní spektrometrie

Podstatou vzniku Laboratoře medicinální diagnostiky - hmotnostní spektrometrie je vytvořit centrum zahrnující v sobě nejmodernější analytické přístroje, erudované odborníky z oblasti analytické chemie, medicinální chemie a organické technologie na platformě špičkového univerzitního pracoviště, které je tradičním zdrojem inspirace, informací a ukazatelem vývoje v oblasti základního výzkumu pro navazující aplikační obory a komerční sféru. Nedílnou součástí je zapojení studentů základního a postgraduálního vysokoškolského studia do řešení projektů.
Mezi stěžejní témata výzkumu v oblasti bioanalytické chemie patří: vývoj rychlých a přesných analytických metod pro monitorování biomolekul (např. biomarkerů závažných civilizačních onemocnění, neurotransmiterů v tělních tekutinách a tkáních); vyvíjení analytických metod pro farmaceutický průmysl; a vývoj diagnostických pomůcek závažných onemocnění pro laickou veřejnost. V mezích medicinální chemie a organické technologie je výzkum zaměřen na: problematiku syntézy chirálně čistých léčiv a jejich prekurzorů s využitím asymetrické transfer hydrogenace C=N a C=O dvojné vazby na Ru katalyzátorech; design a syntézu inovovaných platinových sloučenin s cytotoxickou aktivitou pro léčbu rakovinných onemocnění; vývoj dekontaminačního procesu parami peroxidu vodíku s využitím v lékařských zařízeních (např. operační sály) a při sterilizaci léčivých přípravků.

Laboratoř medicinální diagnostiky - spektrální dichroismus


Laboratoř bezpečnosti/kvality potravin a výživy

Centrum bezpečnosti/kvality potravin a výživy se zaměří hlavně na tyto dílčí studie:

  • Studie zaměřená na vztahy mezi kvalitou výživy a metabolomem. Profilování a interpretace se zaměří především na lipidické frakce tkání a tělních tekutin ve vztahu k rizikovým faktorům. Sledovány a interpretovány budou profily triacylglycerolů (TAG), mastných kyselin, sterolů a případně fosfolipidů.
  • V multidisciplinární spolupráci bude realizována studie proveditelnosti rozsáhlejšího projektu zaměřeného na popsání vztahu mezi incidencí či progresí karcinomu tlustého střeva (CRC) a složením diety. Bude sledována metabolomická a fyziologická odezva na individuální dietární příjem makro- a mikronutrientů s předpokládaným pozitivním (ochranným) významem na straně jedné a látek spojovaných s negativními účinky na straně druhé.
  • Další dílčí studie se zaměří na metabolomické profilování krevní plasmy a biotických vzorků tkání vybraných souborů jedinců ve vztahu k:
    • chemické kontaminaci potravin a vody
    • vybraným typům onemocnění nebo druhu léčby
    • působení stresových faktorů (například environmentálních)

Laboratoř ochrany životního prostředí

Značný význam nabývají GC-MS a LC-MS v současné době díky zavádění systému REACH do běžné chemické výrobní praxe. Povinná registrace tímto systémem se totiž vztahuje na všechny v zemích EU vyráběné a do zemí EU dovážené chemické látky v množství rovném nebo vyšším než 1000 kg ročně a také na všechny nebezpečné chemické sloučeniny, které se uvolňují při řádném používání daného výrobku. Laboratoř ochrany životního prostředí by se měla stát při zastřešení střediskem pro biometrologii klíčovým pracovištěm v této oblasti v rámci České republiky.

Laboratoř pro biometrologii a metrologii v chemii