Monitorování diagnosticky významných biomarkerů Alzheimerovy nemoci

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V současné době není známa příčina vzniku tohoto onemocnění, z neuropatologických nálezů je však znám průběh nemoci. Postupy současné medicíny nedokáží chorobu vyléčit, pouze zpomalit její postup, proto může včasná diagnóza výrazně zlepšit prognózu pacientů.

Při Alzheimerově chorobě dochází k ukládání patologických proteinů (např. degenerativního beta-amyloidu), které v okolí nervových buněk tvoří tzv. amyloidové plaky (Obr. 1). V oblasti plaku vzniká sterilní zánět a v rámci akutní reakční fáze se uvolňují cytokiny a volné kyslíkové radikály, které způsobují další neurodegenerativní změny – mohou například peroxidovat lipidy buněčné membrány neuronů a tím způsobit zánik neuronů. Zároveň se mění i látková činnost mozku. Dochází k úbytku acetylcholinu, neurotransmiteru, který vede nervové vzruchy. Podle nejnovějších výzkumů se ztrátou neuronů nejlépe korelují abnormality tzv. tau proteinů. Tau proteiny stabilizují mikrotubuly a vyskytují se především v centrálním nervovém systému. Hyperfosforylované tau proteiny se váží na smyčky jiných tau proteinů a tvoří tak neurofibrilární klubka uvnitř nervových buněk (Obr. 1). Následně dojde k rozpadu mikrotubulů a zhroutí se transportní systém neuronu. To může vést nejprve k poruchám v biochemické komunikaci mezi neurony a později k zániku buněk.Obr. 1 Neuron (a) ve zdravém organismu, (b) pacienta s Alzheimerovou chorobou.

Dosud nebyla vyvinuta žádná analytická metoda, která by s jistotou dokázala diagnostikovat Alzheimerovu chorobu. Hledání nových biochemických ukazatelů citlivých ke změnám vyvolaným Alzheimerovou chorobou přímo v mozkomíšním moku může přispět k diagnostice, předpovídání průběhu a monitorování choroby a případně i odpovědi na léčbu. Jednou z možností je sledování látek, které hrají významnou roli v patofyziologii tohoto onemocnění. Jedná se o biomarkery oxidačního stresu a neuroprostany.