Vývoj nástrojů pro personalizovanou medicínu

Úvod

V posledních letech se začíná v celosvětovém měřítku prudce rozvíjet oblast personalizované medicíny. Personalizovaná diagnostika jako její součást využívá genomických a molekulárních analýz tkání a tělních tekutin (moč, pot, sliny, kondenzát vydechovaného vzduchu, krevní plasma ad.). Pro širší rozšíření personalizované diagnostiky do rutinní lékařské praxe je nutné vytipovat specifické látky charakteristické pro konkrétní onemocnění (tzv. „biomarkery“), vytvořit vhodnou standardizovanou analytickou metodu pro jejich detekci a případně kvantifikaci a vyvinout jednoduše použitelné diagnostické prostředky pro jejich praktické využití. V nedávné době byla pro řadu nemocí nalezena celá řada biomarkerů, které vznikají jako důsledek konkrétního patologického procesu a jsou vhodné pro realizaci nástrojů personalizované diagnostiky. Cílem personalizované diagnostiky je prostřednictvím jednoduchých diagnostických nástrojů monitorovat přítomnost/absenci biomarkeru, případně jeho časový vývoj. Informace o změně jeho koncentrační hladiny jsou pak signálem pro vyhledání specializovaného pracoviště, které provede další specifické diagnostické testy (často finančně nákladné, a proto stěží realizovatelné v krátkých časových intervalech, které naopak umožňují prostředky personalizované diagnostiky). Personalizovaná diagnostika založená na detekci specifických biomarkerů umožňuje včasnou informaci o změně zdravotního stavu dříve, než pacient začne pociťovat příznaky onemocnění, případně než je onemocnění zachytitelné zobrazovacími diagnostickými technikami. Další výhodou personalizované diagnostiky je možnost opakovaných testů bez nutnosti návštěvy zdravotnického zařízení. Velký potenciál v sobě skrývá i v případě osob s nepříznivou rodinnou anamnézou, pracujících v rizikových pracovištích apod. Personalizovaná diagnostika je neinvazivní, jednoduchá na použití a časově a finančně nenáročná.

Řešené problematiky

Cílem tohoto projektu je vyvinout jednoduchý diagnostický prostředek (diagnostický proužek) pracující na principu Lateral Flow ImmunoAssay (LFIA) pro včasnou diagnostiku urogenitálních rakovinných onemocnění (rakovina močového měchýře, rakovina vaječníků, rakovina prostaty). Tato onemocnění byla vybrána z důvodu vysoké prevalence a mortality a výskytu jejich biomarkerů v moči, která je snadno odebíratelnou matricí. Diagnostický proužek umožní včasné a snadné rozpoznání patologických procesů (odpověď typu ano/ne) odehrávajících se v organismu mnohem dříve, než pacient rozezná první příznaky, které ho primárně přivádí do zdravotnického zařízení k odborným vyšetřením. Díky tomu bude možné zahájit příslušnou terapii již v raných stádiích onemocnění, kdy je prognóza úspěšnosti léčby podstatně vyšší.