Výzkumné aktivity

Kapalinová chromatografie, hmotnostní spektrometrie

CV

Od r. 2012: Člen výzkumného týmu na ústavu organické technologie VŠCHT Praha
Od r. 2011: VŠCHT Praha, obor Syntéza a výroba léčiv, bakalářske studium
Název práce: Vývoj analytické metody pro multimarkerový screening u pacientů se subklinickým zánětem v tukové tkáni pro objasnění jeho podílu na etiopatogenezi Diabetes mellitus 2. typu

Ocenění

2014: 2. místo na Studentské vědecké konferenci – VŠCHT Praha
2013: 3. místo na Studentské vědecké konferenci – VŠCHT Praha
2012: 3. místo na Studentské vědecké konferenci – VŠCHT Praha

Publikace

2. Matuška, O.; Zápal, J.; Hrdličková, R.; Mikoška, M.; Pecháček, J.; Vilhanová, B.; Václavík, J.; Kuzma, M.; Kačer, P. Role of the sulfonamide moiety of Ru(II) half-sandwich complexes in the asymmetric transfer hydrogenation of 3,4-dihydroisoquinolines. React. Kin. Mech. Catal. 2016, 118, 215–222.
DOI: 10.1007/s11144-016-0991-z
1. Syslová, K.; Böhmová, A.; Mikoška, M.; Kuzma, M.; Pelclová, D.; Kačer, P. Multimarker Screening of Oxidative Stress in Aging. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2014, 2014, 562860.
DOI: 10.1155/2014/562860

Konference

2014 Studentská vědecká konference – VŠCHT Praha
ISSS 2014 - 20th International Symposium on Separation Sciences
2013: Studentská vědecká konference (abstrakt, prezentace) – VŠCHT Praha
2012: Studentská vědecká konference – VŠCHT Praha

Výzkumný projekt

Práce je orientována na studium přípravy prekurzorů platnatých sloučenin pro výrobu cytostatik 4. generace tzv. analogů pikoplatiny. Jako výchozí látky byly použity pyridiny s amidinovou skupinou navázanou v poloze α, β a γ. Platinové komplexy těchto amidinů jsou v literatuře zcela nepopsány a vzhledem ke své strukturní podobnosti s pikoplatinou představují zajímavou skupinu potenciálních cytostatik. Primární oblastí našeho zájmu bylo pochopení mechanistických kauzalit a nalezení vhodných podmínek přípravy těchto platinových komplexů. Úspěšně se podařilo syntetizovat platinové komplexy s využitím výchozích látek s amidinovou skupinou navázanou v poloze α. Tyto Pt amidinové sloučeniny byly testovány v porovnání s pikoplatinou ve dvou lidských nádorových buněčných liniích, pocházejících z karcinomu prsu (MCF-7) a karcinomu tlustého střeva (CaCo-2), s pomocí tzv. XTT testu a byly získány velmi nadějné účinnosti. Pt-β-amidinové a Pt-γ-amidinové komplexy se dosud nepodařilo připravit. Postup, který byl použit pro přípravu α-komplexů, není pro syntézu komplexů s využitím výchozích látek s amidinovou skupinou navázanou v poloze β a γ vhodný (bylo již experimentálně ověřeno). Bude tedy nutné provést novou studii o vlivu reakčních podmínek na tvorbu těchto komplexů.